Külavanemad

Külaliikumine Kodukant ja külavanemad

Eesti Külaliikumise Kodukant on külavanemate teemaga tegelenud enam kui 15 aastat, algatades ja ellu  viies mitmeid projekte, suvekoole, koolitusi, õppereise, edendades rahvusvahelisi suhteid.

Külavanema olulisus  külaelu hoidjana ja kujundajana on võimendunud seoses 2017. aasta haldusreformiga. Meie organisatsiooni üks tähtis huvikaitsetegevus on uues muutunud olukorras üle vaadata külavanemate funktsioonid ja tegevusvõimalused.  Hinnanguliselt on täna meil külade heaks tegutsemas veidi üle 1000 vabatahtlikuna toimetava külavanema.

1937. aasta vallaseaduses oli külavanema institutsioonile pühendatud terve peatükk. Seadus sätestas, et ametikohustuste täitmisel peavad külavanemad ja nende asetäitjad kandma ametimärki. Selle kuju ja kandmise korra määras siseminister. Seaduse järgi pidi ametimärgi kuju avaldatama Riigi Teatajas ja märk tehti ka valmis, kuid külavanematele seda ei jagatud.

Külavanema märk alates aastast 1937

Märk on hoiul Tallinnas, Eesti Ajaloomuuseumis. Eesti ametimärkide ajalugu uurinud Tiiu ja Ivar Leimuse andmetel oli külavanema ametiraha kavandi autor graafik Eduard Järv ning tõenäoliselt valmis muuseumis olev näidis 1937. aastal. 

2013. aastal oli külavanema ametimärk 21 vallas ja see antakse igale valitud külavanemale, lisaks oli viis küla teinud ise oma vanemale märgi. Ühtset, üle-eestilist külavanema märki ei ole.

Külavanema raamat

Kui Sa tead, kes elavad Sinu külas, millised oskused neil on,
mis seisukorras on Sinu küla teed ja hooned, millised ootused külavanemale on valla juhtidel,
et üksi on raske ja tead,
kuidas luua meeskond,
siis oled Sa õigel teel!

Küla arengukava käsiraamat

Küla arengukava on kohalike inimeste omavaheline kokkulepe, mis valmib küla elanike ja teiste huvitatud osaliste ühistöö tulemusena. Ühiselt arengukava koostades õpitakse tundma üksteist ja oma küla. Kokku lepitu tuleb ka kirja panna.

Külavanema statuut

Külavanema statuudi juhendmaterjal on soovituslik. Põhineb erinevatel uuringutel, foorumitel ja sisaldab parimaid praktikaid külade huvikaitse tagamisel. Statuudipõhine külavanema institutsioon ei ole aga ainus võimalus külade huvikaitse tagamisel.

Külavanemate ametimägid

Külavanema ametisse kinnitamisega käib sageli kaasas ka külavanema ametimärk.
Siit saad ülevaate erinevate külavanemate ametimärkidest, iga märgi tekkeloost, valmistamise aastast, märgi autorist ja ametimärgi statuudist.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top