Eesti Külaliikumine Kodukant põhikiri

Käesolev põhikiri on kinnitatud Üldkoosoleku poolt 25.05.2022 aastal.

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühing Eesti Külaliikumine Kodukant, edaspidi nimetatud liikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad juriidilised isikud.
1.2. Liikumine Kodukant juhatuse asukohaks on Tallinn.
1.3. Liikumine Kodukant on asutatud 9. oktoobril 1997. aastal tähtajatuna.
1.4. Majandusaasta algab 1. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

2. Liikumise Kodukant eesmärk ja selle saavutamise vahendid
2.1. Liikumise Kodukant eesmärk on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku
tegevust.
2.2. Eesmärgist tulenevalt Liikumine Kodukant:

2.2.1 korraldab liikmesorganisatsioonide võrgustikupõhist koostööd;
2.2.2 esindab ja kaitseb kokkuleppel liikmete ühishuvisid;
2.2.3 korraldab koolitus- ja nõustamistegevust;
2.2.4 aitab kaasa loodushoiule ja keskkonnateadlike põhimõtete realiseerimisele;
2.2.5 aitab kaasa vaimse ja materiaalse kultuuripärandi kaitsele ning säilimisele;
2.2.6 osaleb õigusloome protsessis maaelu teemadel;
2.2.7 osaleb rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikku arengut toetavates projektides ja koostöövõrgustikes.

3. Liikmed
3.1. Liikumise Kodukant liikmed on juriidilised isikud.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek kirjaliku avalduse alusel. Otsus võetakse vastu avalduse esitamisele järgneval üldkogul.
3.3. Liikmed on kohustatud tasuma liikmemaksu, järgima põhikirja ning üldkogu otsuseid.
3.4. Liikmeskonnast lahkumiseks esitatakse üldkoosolekule kirjalik avaldus.
3.5. Liikme võib välja arvata juhul, kui tema tegevus on vastuolus põhikirjaga ja/või kahjustab Liikumise Kodukant mainet.
3.6. Liikmel on õigus saada ühingu tegevuse kohta igakülgset informatsiooni ja teha ettepanekuid Liikumise Kodukant tegevusteks ja eesmärkide saavutamiseks.

4. Struktuur
4.1. Juhtimisorganid on üldkogu ja juhatus.
4.2. Eesti Külade Maapäev on külaliikumise edendajate foorum.
4.3. Kontrollorgan on revisjonikomisjon.

5. Üldkogu
5.1. Üldkogu on Liikumise Kodukant kõrgeimaks organiks olev liikmete üldkoosolek.
5.2. Liikumise Kodukant üldkogu toimub vähemalt kaks korda aastas ning selle kutsub kokku juhatus.
5.3. Juhatus peab üldkogu kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 liikumise Kodukant liikmetest.
5.4. Üldkogu ainupädevusse kuulub:

5.4.1 põhikirja kinnitamine ja muutmine;
5.4.2 pikaajalise strateegia kindlaksmääramine;
5.4.3 liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
5.4.4 liikmemaksude suuruse määramine;
5.4.5 eesmärgi muutmine;
5.4.6 eelarve kinnitamine;
5.4.7 majandusaasta aruande kinnitamine;
5.4.8 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
5.4.9 revisjonikomisjoni (revidendi) valimine;
5.4.10 juhatuse liikmetega tehingute tegemine sh töötasu määramine;
5.4.11 Liikumise Kodukant liikmeks astumine ja väljaastumine teiste juriidiliste isikute liikmete hulgast.

5.5. Üldkogu kvoorumi moodustavad koosolekul kohalolevate liikmete esindusõigust omavad isikud.
5.6. Liikumise Kodukant üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
5.7. Üldkogu otsus loetakse vastuvõetuks üldkogu kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad määratud aja jooksul kirjalikult kõik liikmed.

6. Juhatus
6.1. Juhatus on 1-5 liikmeline.
6.2. Juhatuse liige valitakse üldkogu poolt kolmeks aastaks.
6.3. Juhatuse ülesanded on:

6.3.1 ettepanekute esitamine üldkogu päevakorda;
6.3.2 liikmete arvestuse pidamine;
6.3.3 tegevuste kavandamine ja elluviimine;
6.3.4 majandusaasta aruande koostamine ja esitamine üldkogule;
6.3.5 eelarveprojekti koostamine ning esitamine üldkogule;
6.3.6 üldkogu poolt vastu võetud ja talle antud ülesannete/otsuste täitmise eest vastutamine
6.3.7 dokumentide ja küsimuste ettevalmistamine, mis vastavalt käesolevale põhikirjale kuuluvad arutelule ja/või otsustamisele üldkogul või juhatuse koosolekul
6.3.8 raamatupidamise korraldamine.
6.3.8 Liikumise Kodukant igapäevane esindamine kolmandate isikutega suhtlemisel ja vajadusel tehingute teostamine.

6.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ja need protokollitakse.
6.5. Juhatuse liikme õigused ja kohustused sätestatakse juhatuse liikme lepingus.

7. Eesti külade Maapäev
7.1. Eesti Külade Maapäev on regulaarselt toimuv külaliikumise foorum.
7.2. Eesti Külade Maapäeva korraldatakse vastavalt üldkogu poolt kinnitatud reglemendile.
7.3. Eesti Külade Maapäeva korraldab Liikumise Kodukant juhatus koos võõrustava maakonna esindusorganisatsiooniga.
7.4. Eesti Külade Maapäeva otsused on Liikumise Kodukant liikmeskonnale siduva iseloomuga.

8. Revisjonikomisjon
8.1. Liikumise Kodukant kontrollorganiks on revisjonikomisjon, mis on vähemalt 3 liikmeline ja valitakse kolmeks aastaks.
8.2. Revisjonikomisjon:

8.2.1 kontrollib Liikumise Kodukant organite poolt vastuvõetud otsuste täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist ning dokumentide koostamist ja säilitamist.
8.2.2 esitab oma arvamuse kontrolli tulemuste kohta üldkoosolekul.

9. Liikumine Kodukant ühinemine, jagunemine või lõpetamine.
9.1 Ühinemise, jagunemise või lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 2/3 üldkogul osalenud või esindatud liikmete häältest.
9.2 Liikumise Kodukant lõpetamisel toimub selle likvideerimine õigusaktidega sätestatud korras.

10. Vara jaotamine
10.1. Liikumise Kodukant lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustustega ühenduste nimekirja kantud ühingule või avalikõiguslikule juriidilisele isikule.

11. Liikumise Kodukant algne põhikiri on vastu võetud Liikumise Kodukant liikmete poolt 9. oktoobril 1997. aastal.

12. Põhikirja on muudetud üldkogu poolt:

7. juunil 2000. a.
8. aprillil 2002. a.
9. novembril 2003. a.
10. aprillil 2005. a.
11. mail 2007. a.
09. veebruaril 2009. a.
21. novembril 2009. a.
22. aprill 2011. a.
19. november 2011. a.
21. mail 2016. a
08. juunil 2018. a.

Kogu Eesti peab elama!

Külaliikumine Kodukant

Scroll to Top