Külavanemad

Külavanemad


Ajaloost

1937.aasta Vallaseaduses, avaldatud Riigi Teatajas  nr 32 21.04.1937, on külavanema ülesanded järgmised:

  • vallavanema üldiste korralduste ning teadete kuulutamine elanikele;
  •  valimismaterjalide kättetoimetamine;
  •  maksulehtede kättetoimetamine;
  • statistiliste ja muude andmete kogumine;
  • teede korrashoiu tööde korraldamine vallavanema või ta abi juhatusel
  • õnnetustest ja nakkushaiguste juhtudest vallavanemale või ta abile teatamine;
  • tulikahjude kustutamiseks ning looduslike õnnetuste vastu võitlemiseks kohalike elanike appikäsutamine;
  •  vallas ilmsikstulnud ja neile teatavaks saanud süütegudest politseile, vallavanemale või ta abile teatamine;
  •  kui asjaolud ei kannata viivitust, abinõude rakendamine süütegude katkestamiseks kui ka süüdlaste kinnipidamiseks viimaste tabamisel süüteolt, kui on karta, et nad enne politsei- või kohtuvõimude kohale jõudmist võivad põgeneda, misjuures kinnipeetud isikud tuleb anda viivitamata politsei või vastava kohtuvõimu korraldusse;
  • politsei- või kohtuvõimudele süütegude katkestamisel ja süüdlaste jälitamisel abiks olemine.

Vallavolikogu võib külavanema vabastada eelmise lõike p. I—s1 —5 nimetatud ülesannetest, pannes need mõnele vallaomavalitsuse teenijale.

 

Eesti Külaliikumine Kodukant on külavanemate teemaga tegelenud enam kui 15 aastat. 2001. ja 2002. aastal anti välja kolm esimest külavanematele suunatud käsiraamatut, mis on kasutusel ja hinnatud tänaseni. Meil külade heaks tegutsemas arvatavalt veidi üle 1000 vabatahtlikul alusel toimetava külavanema, küla esindaja, külaliidri. Täpsemad andmed  2020 aasta lõpuks.

2007. aastast  on külavanemad, lähtuvalt Eesti Külade VII Maapäeva otsustest, enam kaasatud ning sellel suunal on algatatud mitmeid pikaaegseid tegevusi.
2008 aastal andis Kodukant välja esimese  külavanema statuudi käsiraamatu, mille täiendatud kommenteeritud väljaane 2018 on abiks olnud omavalitsustele külavanemate teemaga tegelemisel ja oma statuutide loomisel

Oleme külavanematele korraldanud aastate jooksul mitmeid suvekoole ja kohtumisi, ning 21.jaanuaril 2017 toimus esimene üle- Eestiline KÜLAVANEMATE FOORUM.

2016 aastal uuendasime ja korrastasime taas Eesti külavanemate andmebaasi, mida oleme teinud 2004, 2007, 2011. aastast.
Oleme  käesoleval aastal(2020) jätkuvalt täpsustamas ja täiendamas kodukandi külavanemate listi.

Sinul, külavanemana  on  juba praegu võimalus saada selles listis osaleja, kui täidad juuresoleva kinnituse, mis asub SIIN.

Küsimused ja ettepanekud külavanemate teema osas saate alati edastada meie e- posti aadressile: kodukant@kodukant.ee.