Osalevad omavalitsused

Sellel lehel on toodud hanke tegevustes osalevad kohalikud omavalitsused (täiendamisel).

 

Ootused kohalikule omavalitusele hanke elluviimise raames:

  • koostöös maakondliku koordinaatoriga ja omavalitsuse hoolekandeasutustega  võimalike abivajajate kaardistamine;
  • osalemine avalikkuse teavitamisel hanke tegevustest koostöös kogukondadega (sh läbi kodulehele, kohaliku omavalitsuse sotsiaalmeediakanalite jmt);
  • koostöö tegemine maakondliku vabatahtlike koordinaatori ja vabatahtlikega küsimustes, mis on seotud abivajajate vajaduste lahendamise, muutumise jmt;
  • vabatahtlikuga sõlmitud lepingu alusel vabatahtliku tööga kaasnevate otseste sõidukulude kompenseerimine vabatahtlikule vastavalt omavalitsuses kehtivale korrale kogu lepingu kestuse jooksul;
  • vähemalt kord kvartalis toimuvatel maakonnapõhistel kohtumistel osalemine ja omapoolsete ettepanekute edastamine hanke elluviijale;
  • koostöös Eesti Külaliikumisega Kodukant ja kogukondadega sobivate tegutsemisviiside ja lahendusvõimaluste otsimine vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamisel hoolekandesüsteemi;
  • vabatahtliku tegevuse usaldusväärsuse suurenemisse panustamine, sh elanike ja teenusepakkujate julgustamine vabatahtlike abi kasutamisel.