Projektid

Projektid


Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine

2018. aasta augustist kuni 2020. aasta juunini viib Eesti Külaliikumine Kodukant Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi hanget “Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava koostöömudeli väljatöötamine”. Meie testitava mudeli kirjeldusega saab tutvuda siin. Hanketegevusi viiakse läbi Harjumaal, Hiiumaal, Lääne-Virumaal, Pärnumaal, Põlvamaal ja Võrumaal. Hanke tegevused on jaotatud kaheks osaks: Põhja-Eesti piirkonna projektijuht on Anu Viltrop ja Lõuna-Eesti piirkonna projektijuht on Eha Paas. Maakondadeds on tööle asunud koordinaatorid. Projektimeeskonna kontaktandmed leiab siit.

Pikemalt saad projekti kohta lugeda Vabatahtlike Värava kodulehelt.

Hanget rahastab Euroopa Sotsiaalfond projektist nr 2014-2020.2.02.001.01.15-0002.

 

 


 

Vabatahtlike kaasajad koovad võrku!

Projekti eesmärgiks oli elujõuline ja jätkusuutlik Eesti Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik, mis suudab tõhusalt teostada valdkondlikku huvikaitset Eestis ja Euroopas, organiseerida ühistegevusi ja tõsta laiema avalikkuse teadlikkust vabatahtlikkusest.

Projekt oli suunatud Eesti Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku arendustööle tagamaks võrgustiku elujõulisus vabatahtliku tegevuse edendamisel.  Projektil oli kaks põhifookust:

1)      Ühtse võrgustikupõhise meeskonnatunde kasvatamine ühiskoolituste ja kohtumiste kaudu. Võrgustiku arendusprotsessis viidi aktiivõppe metoodikaid kasutades läbi 3 kahepäevast koolituspäeva, kutsuti ellu teemagrupid, mis liidaks ja aktiviseeriks võrgustiku liikmeid.  Protsessi käigus valmis ühistegevuse kokkulepe ning loodi sidemed Euroopa vabatahtliku tegevuse võrgustikuga.

Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku kommunikatsiooniplaani väljatöötamine huvikaitse tõhusamaks teostamiseks ning vabatahtilku valdkonna tutvustamiseks laiemale avalikkusele. Kommunikatsiooniplaan sisaldab vabatahtliku tegevuse ühist teavitustööd televisoonis, raadios ja sotsiaalmeedias. Ühtlasi viidi läbi ühiseid teavituskampaaniaid ning peeti läbirääkimisi meedia ettevõtete esindajatega.

Projekt kestis 01.09.2015 – 31.12.2016.

Projekti eelarve: 17281,60 eurot

Projektijuht: Eha Paas

Kommunikatsioonitegevused: Anu Viltrop

Projekti partnerid: Eesti Noorteühenduste Liit ja Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpandensis

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 


 

Tugivõrgustik vabatahtlikele

Projekti „Tugivõrgustik vabatahtlikele” eesmärgiks oli suurendada kohalike vabatahtlike keskuste tegutsemissuutlikust ja teisalt edendada vabatahtliku tegevuse valdkonna võrgustikutööd.
Projekti käigus (märts – november 2014) valmis:

– vabatahtliku tegevuse koolituskavad

Koolituskava pilotiseerimiseks viidi projektis läbi praktiline 4-päevane koolitus ja omavaheline kogemuste vahetus, mis aitas tõsta ning ühtlustada vabatahtlike kaasajate ja keskuste tegutsemissuutlikkuse taset ja kvaliteeti.

Koolituskava on kasutusse võetud Kodukandi Koolituskeskuse poolt ning koolitusi pakutakse aktiivselt kõigile huvilistele.

-Viidi läbi sotsiaalvaldkonna vabatahtliku tegevuse foorum. Foorum toimus 22. aprillil, ning täpsemalt saab foorumist ja seal kokkulepitust vaadata Foorumi lingi alt.  Oluliseks tulemuseks saab lugeda koostöö loomist sotsiaalministeeriumi ja töötukassaga kaasamaks senisest enam vabatahtlike sotsiaalvaldkonda.

 

– Loodi Vabatahtliku Tegevuse Võrgustik ning toimusid kaks võrgustikukohtumist. Võrgustiku kuulub täna 29 ühendust. Võrgustik peab oluliseks vabatahtliku tegveuse propageerimist ning tunnustamist, nii, et vabatahtlikust tegevusest kujuneks Eesti ühiskonnas kõrgelt hinnatud ning loomulik ühisesse heaolusse panustamise viis.

Võrgustikutööd koordineerib Liikumine Kodukant, lisainfot leiab http://www.vabatahtlikud.ee/et/Vorgustik

Projekt kaasas oma tegevustesse lisaks Liikumisele Kodukant 19 ühendust, kelle eesmärgiks on eelkõige edendada vabatahtlikku tegevust (sh. Maakondlikud vabatahtlike keskused).

Projekti tegevused viis Eesti Külaliikumine Kodukant ellu koostöös MTÜ-ga Vaba Tahe. Liikumise Kodukant vastutuseks oli üldine projekti juhtimine, vabatahtliku tegevuse võrgustikutöö ja foorumi elluviimine, partneri rolliks oli panustada koolitusprogrammi koostamisse ja elluviimisse.

 

Projekti rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

Projekti meeskond:

Eha Paas, projektijuht, eha@kodukant.ee, tel 5170214

Tuulike Mänd, koolitusjuht, projekti partneri Vaba Tahe esindaja , tuulike@vabatahe.ee, tel 5064729