Kuidas külapidu ohutult mööda saata?

Kevad on alanud ning peagi algamas väliüritused – külapeod, laadad ja muud kokkusaamised.  Et need ikka turvaliselt mööduks, selleks korraldas Kodukant Harjumaa hiljuti koolituse “Väikeses külas suur pidu”, kus Lääne-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Mart Meriküll korrakaitseseaduse olulisi paragrahve selgitas.

 1. Ürituste planeerimisel tuleb silmas pidada: vastavalt korrakaitseseaduse § 59 „Ürituse korraldamise ja pidamise nõuded, mille lõige 1 kohaselt kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil ürituse korraldamise ja pidamise nõuded kehtestab kohaliku omavalitsuse volikogu määrusega. Lõige 2 ütleb, et spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus.
 2. Kui üritust viiakse läbi oma kogukonna keskel (a´la küla või naaberkülad), ei ole ürituse loa vormistamine vajalik, kuid kui üritus on suunatud väljaspoole oma kogukonda, on loa taotlemine vajalik. Vaatamata sellele, et kogukonna sees toimub üritus ja loa taotlemine ei ole vajalik, on mõistlik, et sellest teab Teie piirkonna piirkonnapolitseinik.

Osades kohalikes omavalitsustes ei ole kehtivasse korda sisse kirjutatud politseiga kooskõlastamise nõuet. Siin panen siiski korraldajatele südamele, et loa taotlemisel paluge kohalikul omavalitsusel saata taotlus (koos lisadega) läbivaatamiseks ka politseile, et maandada korraldamisega seotud võimalikke riske.

 1. Avalike ürituste planeerimisel on oluline nn liider, kes üritust eest veab ja määrab valdkonna vastutavad ning igaühe rolli ja ürituse vastutaja, kes on toimumise ajal kohapeal kogu ürituse vältel (loal peavad kajastuma mõlemate/kõigi kontaktelefonid ja e-mail aadressid). Ürituse planeerimisel on oluline nii koht kui ka aeg.
 2. Jälgima peaks nii piirkonna eripärasid (maastik, veekogud, samuti ilmastikust sõltuvalt tekkivad isetekkelised veekogud, jne), ohtlikud kohad (ehitised, elektriliinid, jne) kui ka aeg, millal üritust läbi viiakse.
 3. Kinni tuleks pidada öörahule seatud ajast : mujal kui avalikus kohas on ajavahemikus kella 22.00-st kuni 6.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni, keelatud tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Öörahu ei kohaldata – kohaliku omavalitsuse loa alusel või ööl vastu 1. jaanuari, ööl vastu 25. veebruari või 24. juunit.
 4. Kui kasutavateks elementideks on ka olemasolevad/loodavad lavad/atraktsioonid/muud konstruktsioonid, siis tuleb eelnevalt hinnata ka nende vastupidavusvõimet, välistamaks õnnetusi.
 5. Ürituse planeerimisel tuleb hinnata ka kogunevat inimeste hulka, võimalikke tarnspordivahendite parkimisalasid (vajalik maavaldaja nõusolek/kooskõlastus, nagu ka ürituse koha puhul), vajalikke infoviitasid seonduvalt ürituse eripärast ning ka seda, mida teha ürituse käigus leitud esemetega. Leiud, mida ei suudeta omanikele tagastada, kuuluvad üleandmisele politseile (samas tuleb silmas pidada, et sallidmütsid-riideesemed ja muu väheväärtuslikule leiule, tuleb ise lahendus leida).
 6. Kui ürituse korraldamise käigus on kasutusel audio- ja/või valgustehnika või lõke või ilutulestik, siis siin tuleb silmas pidada peopaiga naabruses elavat kogukonda kui ka tuleohtu. Tuletegemise juures on vajalik selleks kohandatud koht ja esmased tulekustutusvahendid. Ilutulestiku kasutamisel on mõistlik tellida teenus vastavat luba omavast ettevõttest, kes siis vastutab nii peopaiga kui ka piirkonna tuleohutuse eest(tuleohtlik loodus, ohutu perimeeter, tulekustutusvahendid).
 7. Suuremate ürituste korral, võib tekkida vajadus liikluse ümberkorraldamisele. Sel juhul tuleb vastav teenus tellida seda õigust omavast ettevõttest, kes taotleb ka vastavad kooskõlastused tee omanikult, tagab liikluskorraldusvahendite nõuetekohase paigutuse ja eesmärgist lähtuva lahenduse. 10. Kaubandustegevuse soovi korral tuleb meeles pidada, et kui soovitakse kaubelda muu kaubagruppide kõrval ka alkoholiga, siis sel juhul on tegemist kõrgendatud riskiga. Riski maandamiseks tuleb korraldajal tarvitusele võtta lisameetmed korra kindlustamiseks; selleks on vastavat litsentsi omav turvaettevõte, kes siis koostab turvaplaani, milles määratletakse ära isikkoosseisu arv(turvatöötajate nimed tuleb turvaettevõttel politseile esitada 2 päeva enne).
 8. Sõltuvalt ürituse iseloomust võib tekkida vajadus kohapealse meditsiinilise esmaabi järele(a´la sportimisega seotud). Nendel juhtudel, kui on vajadus esmase meditsiiniabi kohapealne vajadus, on korraldaja ülesanne see lahendada. Teenus tellitakse kas kiirabiteenust osutavast ettevõttest või vastava koolituse läbinud vabatahtlikest, MTÜdest, jne.
 9. Ürituste läbiviimisel korraldajale võõras kohas, kus ei tunta ei kogukonda ega ka territooriumi, siis on mõistlik suhelda enne loa taotlemist kohaliku omavalitsuse ja – piirkonnapolitseiga, et saada täiendavat infot alates piirkonna eripäradest kuni selleni, kas planeeritav koht ja aeg on sobilikud.  Infot piirkonnapolitsei kohta on võimalus saada SIIT.  Infotelefon 612 3000 E-R 8.00-19.00

 Kohalike omavalitsuste kontaktid on leitavad SIIT.

12. Avaliku ürituse loa taotlemisel tuleb esitada kõik vajalikud dokumendid/skeemid/plaanid jne korraga. Tehke seda elektroonselt ja digiallkirjastatult; oleme keskkonnasäästlikud, kuna ka kooskõlastajad teevad seda elektrooniliselt. Politsei e-kontaktid, kuhu edastada kooskõlastamiseks: pohja@politsei.ee (Põhja prefektuur) või ppa@politsei.ee Menetlemise käigus avastatud puudused- ja/või juba kooskõlastus ning läbiviimise tingimused tulevad menetlejalt esitaja e-posti aadressile. Korraldajate ja külaliste turvalisus ennekõike, see on peamine! Kooskõlastatud avalikud üritused on avalikult kättesaadavad politsei kodulehel.

13.Läbiviidud ürituse turvalisuse eest vastutab korraldaja, korrakaitseseadus § 2 . Kui ürituse läbiviimise käigus on vajadus abi järele, olgu selleks siis avaliku korra kindlustamiseks, tuelohu korral või meditsiinilise sekkumise vajaduse korral, siis selleks üldnumbriks on 112. Helistades 112 numbrile, vastake küsimustele ja käituge vastavalt sealt antud juhistele

14. Peale üritust tuleb piirkonnas taastada ürituse eelne olukord st tagada hea –ja avalik kord. Ürituse ajal toimunud juhtumid, mille puhul ei olnud tarvidus operatiivselt sekkuda, edastage ürituse järgselt kas kohalikule omavalitsusele või siis piirkonna politseile. Eelpoolmainitu on kõik selleks, et tulevikus oleks võimalik üritust taas korraldada ja läbi viia paremini. Koostöös peitub edu võti!

Eduka ürituse nippe ja nõuandeid saad vaadata siit.

Vaata ka teisi huvitavaid nõuandeid ja jälgi Kodukant Harjumaa tegemisi nende koduleheküljel!