Kodukandi vabatahtlike seltsiliste teenus laieneb uutesse maakondadesse

Oktoobri lõpust tänaseni on Eesti Külaliikumise Kodukant vabatahtlikud seltsilised pakkunud  tuge enam kui 150-mnele eakale ja erivajadusega inimesele ning tegevusi jätkub veel enamatele vabatahtlikele. Täna , 2. aprillil kirjutatakse alla koostöökokkulepe Viljandimaal tegutseva MTÜ-ga Seltsiks Sinule, kes liitub uue hoolekandemudeli testimisega. Laieneda on kavas ka Tartu- ja Raplamaale.

  Eesti Külaliikumise Kodukant ja sotsiaalministeeriumi koostöös testitakse hoolekandesse üle-eestilise vabatahtlike võrgustiku loomist kuue maakonna näitel. Kui avalikud teenused on suunatud pigem esmaste  vajaduste rahuldamiseks, siis vabatahtlik seltsiline saab pakkuda inimlikku tähelepanu ja emotsionaalset rahulolu. Seega ei ole vabatahtlike pakutavad teenused mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid nad saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu.

Meie vabatahtlikud seltsilised on abivajajatega koos teinud kodutöid, käinud kinos, kalmistul ja kultuuriüritustel, mänginud lauamänge ning teinud käsitööd. Samuti on koos meisterdatud, käidud jalutamas ning tehtud hommikuvõimlemist. Juba praegu on vabatahtlikest olnud abi kogukonnas elavate inimeste vajaduste selgitamisel ning sotsiaaltöötajate vaatevälja on jõudnud uusi inimesi.

„Uuringud on näidanud, et suur osa vanemaealistest inimestest on valmis rohkem ühiskonda panustama. Seetõttu on oluline anda neile võimalus eneseteostuseks. Inimene peab saama olla aktiivne igas vanuses,” ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. “Vabatahtlike pilootprojektis saavad teiste hulgas vabatahtlikena oma panuse anda täisealised koolinoored, vanemaealised, aga ka näiteks erivajadusega inimesed, kel aega ja jõudu pakkuda lihtsamates tegevustes abi ja seltsi teistelegi. Oluline on märgata neid, kellele väike abi igapäevastes tegevustes või tunnike koos veedetud aega elu ilusamaks teevad ja mitte peljata oma abi pakkumast,“ lisas Iva.

Selleks, et jõuda veel suurema hulga abivajajateni, jätkuvad aprillis uute vabatahtlike koolitused. Pärast koolitust asuvad vabatahtlikud toetust vajavate inimeste juures tegutsema. Selleks, et vabatahtlikud ära ei väsiks, on neile planeeritud mitmesuguseid arengupäevi ning klubilisi sündmuseid, lisaks kaetakse nende tegevusega tekkivad transpordikulud.

Vabatahtlikuks sobib igaüks, kes hoolib oma kogukonnast ja on valmis vähemalt mõned tunnid kuus kellegi teise heaks panustama.  Kandideerimisel tuleb täita avaldus, mille leiab veebilehelt Vabatahtlike Värav. Vabatahtlikud võivad olla tuge vajavale inimestele seltsiliseks ja toetajaks lihtsamates kodutöödes, kuid aidatav tunneb rõõmu sellestki kui temaga koos vesteldakse, jalutatakse, saadetakse poes, ametiasutuses või mõnel üritusel.

TAUST:

•  Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmisid 2018. augustis kaheaastase lepingu, mille jooksul arendatakse koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja kogu Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Üks olulisi eesmärke on kohalike omavalitsuste suurem valmisolek ja oskused kaasata vabatahtlike eakate ja erivajadustega inimeste abistamisse.  Vabatahtlike kaasamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

• Projektis osalevad kuus testmaakonda: Lääne-Virumaa, Harjumaa, Hiiumaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Võrumaa.

• MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu,  pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

•  SHARE andmetel on Eestis vabatahtliku tegevusega seotud vaid 4% 55+ vanuses vastanutest. Samas kinnitasid vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu (2015)  tulemused, et  45% 50-74-aastastest inimestest on valmis rohkem panustama ühiskonda. Soodustamaks vanemaealiste panustamisvõimalusi ühiskonnas ja sotsiaalset kaasatust, on seega eriti tähtis edendada vanemaealiste kaasamist vabatahtlikku tegevusse.

•  Täiendav info projekti kohta: https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/