TAOTLUSVOOR

Eesti Külaliikumine Kodukant võimestab taotlusvooru kaudu maa- ja linnakogukondade algatusi, mis on väärilised kingitused Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

KOGUKONDADE EV100 TAOTLUSVOOR

Täiendatud: lisatud on taotlejate poolt esitatud kokkuvõte korduma kippuvatest küsimustest (allpool dokumentide juures).

Taotlusvoor on ellu kutsutud spetsiaalselt EV100 juubeliaasta pidustusteks – projektis peab kindlasti olema EV100-ga seotud osa, tavavormi ja –sisuga kordusettevõtmisi ei toetata.

Oluline on, et käivitatav algatus ning sellega loodud püsiv väärtus ja selle mõju kestaks edasi ka peale Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva aastat.

Toetatakse maa- ja linnakogukonnapõhiseid algatusi, tegevusi, investeeringuid, mis on kogukonna eri vanuse ja tegevusalaga liikmeid ühendavad ning kaasavad maksimaalselt kohalikku kogukonda korraldusprotsessi ja läbiviimisse. Oodatud on projektid, mis väärtustavad paikkonna eripära või traditsioone või on seotud selle paiga elu- või looduskeskkonnaga või mis väärtustavad paiga minevikku, olevikku ja tulevikku. Võimalusi väärilise kingituse tegemiseks on palju!

TAOTLUSVOORU EESMÄRGID

Toetatakse projekte, mis on oma eesmärgiks seadnud:

 1. kogukonna ühtsustunde tõstmise (näiteks tõstavad seltside, külade, ühingute jt kogukonnana toimimise võimekust);
 2. elutervema ja vaimsema keskkonna loomise (näiteks kutsuvad rohkem õues liikuma, peredega koos aega veetma, suurendavad põlvkondade vahelist sidusust, pärandavad traditsioone ja loovad uusi, sh on suunatud väärtustele);
 3. füüsilise elukeskkonna rikastamise: loovad püsivaid väärtusi tuleviku heaks (näiteks aitavad luua linnapilti, külasid ja asulaid rõõmsamaks, atraktiivsemaks; on seotud ajaloolise ja kultuurilise mälu säilitamisega, parendavad elukeskkonda).

TAOTLUSVOORU TINGIMUSED

Toetuse taotlemine toimub elektroonselt ajavahemikul 1. märts 2018 – 12. märts 2018 kell 23.59 (kaasa arvatud).

Taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud toetuse taotlus tuleb esitada e-postile ev100@kodukant.ee.

Taotlusi saavad esitada Eestis registreeritud avalikes huvides tegutsevad eraõiguslikud mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis on enne 01.01.2018 kantud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja on nähtavad e-äriregistris.

Taotlejaks ei saa olla:

 • mittetulundusühing, mille liikmetest üle poole moodustavad äriühingud või tulundusühistud,
 • sihtasutus, mille asutajatest üle poole moodustavad äriühingud,
 • tootjavastutusorganisatsioon,
 • mittetulundusühingute liit,
 • erakond,
 • ametiühing,
 • spordiühing,
 • ameti-, kutse- ja erialaliit (k.a ühing, mille üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tegutseda ameti-, kutse- või erialaliiduna), mis koondab ühe ameti, kutse või eriala inimesi ja edendab nende ameti-, kutse- või erialaoskusi või kaitseb nende huve,
 • korteri-, aiandus-, suvila-, garaaži- ja muud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse või mittetulundusühingute seaduse alusel tegutsevad ühistud,
 • Euroopa Liidu, välisriikide, riiklikke või kohalike omavalitsuste toetusi vahendav sihtasutus või mittetulundusühing,
 • kohalik omavalitsus ning riigi- ja/või kohaliku omavalitsuse osalusega juriidiline isik või sihtasutus, mille üheks asutajaks on riik või kohalik omavalitsus.

Maksimaalne toetus ühe projekti kohta on kuni 5000 eurot (sisaldab kõiki kulusid, sh riiklikud maksud ja lõivud, mida ei tagastata). Projekti omafinantseering ei ole nõutav, toetusmäär kuni 100%.

Abikõlbulikud kulud:

 • Toetuse raames on abikõlbulikud põhjendatud ja mõistlikud kulud ning mis on otseselt seotud projektis toodud eesmärkide saavutamisega.
 • Abikõlbulikud on avaliku teavituse kulud, sh vajalikud reklaamikulud, kui teavitus on avaldatud vähemalt 2 nädalat enne projektis kavandatud tegevuste alustamist.
 • Toetuse andjal MTÜ-l Eesti Külaliikumine Kodukant on õigus toetust vähendada hindamiskomisjoni ettepaneku alusel, kui projektis kavandatud tegevused või tegevuste eelarve ei ole toetuse taotluses põhjendatud.

Mitteabikõlbulikud kulud:

 • Kulud, mis on taotlusvooru eesmärgi saavutamiseks mittevajalikud, ebamõistlikud või ei ole otseselt projekti elluviimisega seotud.
 • Kulud, mis on toetuse saaja poolt välja makstud sularahas.
 • Finantskulud, sh intressikulud, viivised ja trahvid.

Projekti elluviimise ja projekti teostamise, sh abikõlbulike kulude ja aruandluse esitamise periood on 01. mai 2018 – 31. detsember 2018.

ESITATAVAD DOKUMENDID

 • Toetuse taotleja seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja esitab toetuse vormikohase taotluse. Volitusest peab nähtuma õigus võtta taotlejale esitatud projektist tulenevaid kohustusi. Volitus peab olema digitaalselt allkirjastatud.
 • Juhul, kui projekti raames tehakse tegevus või soetus, mille maksumus ületab 1000 eurot, tuleb eelarvesse lisada selgitus võrdlevate hinnapakkumiste hindamise kohta. Võrdlevaid hinnapakkumisi toetuse taotlusele lisama ei pea.

JUHEND JA VORM

 1. Juhend (nn abiks taotlejale) – Juhend_Kogukondade_EV100_taotlusvoor
 2. Toetuse taotluse vorm – Vorm_Kogukondade EV100 taotlusvoor
 3. Vabavara kasutajad, võtke aluseks üks vormidest – (Open Document) Vorm_Kogukondade EV100 taotlusvoor  või (Office 97-2003) Vorm_Kogukondade EV100 taotlusvoor
Tähelepanu – toetuse taotluse vormil peab taotleja kinnituste osas kinnitama kõik toodud punktid sõnaga “jah” (igale reale tuleb kinnitus märkida). Ärge kasutage riste, linnukesi vmt. Märkige “jah”.
Taotlejate küsimused:

 

Lisainfo: Inga Kalvist

E-post: ev100@kodukant.ee

Telefon: 55 575 515 (kui telefon ei vasta, ära muretse, Sulle helistatakse tagasi)