ACF projekt

Eesti Külaliikumine Kodukant käivitas aprillis 2020 Aktiivsete Kodanike Fondi toel projekti „Õmblusteta maaühiskonna programm“. Selle eesmärk on tõsta maakogukondade huvikaitse võimekust ning tugevdada koostööd külakogukondade ja kohalike omavalitsuste vahel.

Esimese tegevusena käivitati üle-eestiline külaliikumise kaardistus, et saada objektiivne pilt külavanemate, külamajade ja külaseltside arvust ja paiknevusest Eestis. Samuti uurisime, kui paljudes omavalitsustes toimib külaliikumise tugisüsteem ehk kas on olemas külavanema statuut, külasid nõustav ametnik, soodsat keskkonda loov volikogu komisjon ja/või külaliidreid  kaasav koostöökogu. Kaardistuse kokkuvõtet saab lugeda siit: Külaliikumise ja tugisüsteemi kaardistus 2020

Projekti raames on viidud läbi kaks kiirküsitlust – juunis uuriti kevadise eriolukorra mõjusid maaelanike seas (loe siit: Eriolukorra küsitluse analüüs_Kodukant 2020) ning ning septembris küsiti maapiirkondades elavatelt uuselanikelt nende kohanemise kohta maal (loe siit: Uuselanike küsitluse kokkuvõte_Kodukant).

Novembris korraldati kogukondi ja omavalitsusi liitvad koostööseminarid Märjamaal ja Rõngus, et otsida üheskoos parimaid lahendusi kogukondade aktiviseerimiseks ja kaasamiseks kohalikku arengusse. Kokku osales neil 41 inimest 17 kohalikust omavalitsusest.

25. märtsil toimus veebikonverents „Kogukonna roll ja võimalused kohalikus omavalitsuses“, kus arutleti kohalike kogukondade ja omavalitsuste koostöövõimaluste üle. Konverentsilt jäi kõlama, et kogukondade õigeaegne kaasamine arutelu- ja otsustusprotsessidesse kindlustab elukeskkonna, kus kõik tunnevad end väärtustatuna. Konverents korraldati koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Leader Liidu ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ning selle kuulajaskond oli üle 350 huvilise. Veebikonverentsi ettekanded ja video leiab lehelt https://kodukant.ee/uudised/omavalitsuste-hinnangul-loob-kogukondade-kaasamine-lisavaartust-koigile/.

Juuni alguses toimub projekti raames veel kaks koostöö seminari – 2. juunil Mustvee vallas ning 3. juunil Lääne-Harju vallas. Veel on juunis kavas inspiratsioonipäev Kodukandi liikmeskonnale.

Projekti tulemusena saadakse parem ülevaade valdkonna seisust, luuakse sildu kohalike omavalitsuste ja kogukondade vahel ning tõstetakse ühiskonnas mõistmist kogukonnatöö ja avatud valitsemise tähtsusest.

Projekti rahastab EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.