Strateegia

Kodukandi strateegia


Liikumise Kodukant strateegia aastateks 2014-2020 kinnitati üldkogu poolt 17. 01. 2014. Kodukandi Koolituskeskuse strateegia on selle lahutamatu osa.

 

LIIKUMINE KODUKANT STRATEEGIA (lühiversioon) 


VISIOON KODUKANT 2020

Eestimaa tegusad ja kestvad külad on atraktiivsed elupaigad, kus kogukonnad väärtustavad oma kodumaa ja -koha eest seismist ning tähtsustavad koostegutsemist. Eesti Külaliikumine Kodukant on suurim maaelu väärtusi edasikandev ja külade arengut toetav ühendus, mis omab nähtavat, tuntavat ja arvestatavat jõudu ning on rahvusvaheliselt tunnustatud.

STRATEEGILISED EESMÄRGID 

I EESMÄRK: Eesti külades on kokkuhoidvad kogukonnad, kes loovad endale sobiva elukeskkonna, ja tegusad vabaühendused, mis teostavad huvikaitset kohalikul tasandil.

Alaeesmärgid:

– Loodud on külavanemate ja/või külades tegutsevate vabaühenduste huvikaitseühendused, mis on tugevdanud koostööd kohaliku omavalitsusega ja suurendanud külaelanike huvikaitse võimalusi.
– Külaeestvedajate ja vabaühenduste teadlikkus ja oskused huvikaitse teostamisest kohaliku omavalitsuse tasandil on tõusnud.

II EESMÄRK: Maapiirkondades tegutsevad vabaühendused on toetanud teenuste kättesaadavust piirkonnas ja aidanud kaasa töökohtade loomisele külades/alevikes.

Alaeesmärgid:

– Külamajadest on kujunenud keskused, mis soodustavad kogukonnatunnet ja ühistegevust ja neis pakutakse piirkonna vajadustest lähtuvaid teenuseid ja piirkonda tutvustavaid tooteid.
– Kohalikud omavalitsused ja vabaühendused teevad koostööd teenuste kättesaadavuse tagamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja töökohtade loomiseks.
– Liikumine Kodukant koostöös maakondlike arenduskeskuste ja kohalike tegevusgruppidega on suurendanud maapiirkondades tegutsevate vabaühenduste teadlikkust ja tegutsemisvõimekust elavdamaks kohalikku majandust kogukonnapõhiste teenuste arendamise ja pakkumise teel.

III EESMÄRK: Eesti Külaliikumine Kodukant on külade huvikaitset teostav üle-eestiline organisatsioon.

Alaeesmärgid:

– Liikumine Kodukant on strateegiline partner riigiasutustele, täites tegevus- ja teenuslepingute alusel endale võetud kohustusi külaliikumise valdkonna vabaühenduste esindajana ja huvikaitsjana.
– Liikumine Kodukant juhtimine on läbipaistev ja riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil tunnustatud, meeskond koosneb valdkonna tundjatest ja praktilise kogemusega inimestest.
– Liikumise Kodukant liikmed on nähtavad ning aitavad kaasa Eesti maapiirkondade arengule.
– Rahvusvaheline töö on korraldatud vastavalt tegevuskavale, mille põhifookuses on Kodukandi praktikate jagamine ja huvikaitse teostamine Euroopa maaelu poliitika kujundamisel.
– Kodukant on laiendanud omatulu teenimise suundasid.
– Kodukandi Koolituskeskus on arenenud koolitus- ja nõustamiskeskuseks, mis suurendab organisatsiooni omavahendeid ja toetab Eesti inimvara arengut maapiirkondades.

KODUKANDI KOOLITUSKESKUS (strateegia lühiversioon)


VISIOON 2020

Kodukandi Koolituskeskus on maapiirkondade arengule ja maaelanikkonna vajadustele vastavaid õppimisvõimalusi ja nõustamisteenust pakkuv koolitus- ja nõustamiskeskus, mis hoiab sihtrühmi ja koolitajaid/nõustajaid kursis ajakohastatud valdkonnapõhise informatsiooniga.

Eesti maapiirkondade elanikud on teadlikumad täiskasvanud õppijad, täienduskoolituse võimalused on neile kättesaadavamad ja nad tähtsustavad enesetäiendamist kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse teemadel.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis pakub maapiirkondade arengust ja maaelanike õppimisvajadustest lähtuvaid tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi ning nõustamisteenust.

Alaeesmärgid:
• Koolituskeskus on välja arendanud uued teenusepaketid ja leidnud uusi sihtrühmi.
• Koolituskeskus on välja töötanud ja pakub e-õppel põhinevaid koolituskavasid ning aidanud kaasa digikultuuriga seotud infokirjaoskuse arenemisele maaelanikkonna seas.
• Koolituskavad ja nõustamisteenus põhinevad süsteemsel valdkonna vajaduste analüüsidel ning tellijate tagasisidel.
• Koolitustegevuse korraldamise aluseks on elukestva õppe, täiskasvanuhariduse korralduse ja andragoogika põhimõtted.

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on Kodukandi koolitus- ja arendusprojektide elluviija, toetades seeläbi Liikumise Kodukant eesmärkide elluviimist ja Eesti inimvara arengut.

Alaeesmärgid:
• Kodukandi Koolituskeskus on aidanud kaasa koolitus-, õppimis- ja nõustamisvõimaluste kättesaadavuse parandamisele maapiirkondades.
• Kodukandi Koolituskeskus on projektide ja/või muude arendustegevuste raames koostanud ja levitanud avalikult kättesaadavaid õppematerjale ja metoodikaid, toetades täiskasvanud õppijate võimalusi elukestvaks õppeks.

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on koolitus- ja nõustamiskeskus, mille juhtimine on läbipaistev ja jätkusuutlik.

Alaeesmärgid:
• Koolituskeskuse koolitajate ja nõustajate võrgustik on laienenud ning pakutakse nii koolitus- kui ka nõustamisteenust.
• Koolitajate ja nõustajate võrgustik on motiveeritud koostööks koolituskeskusega, nad on kaasatud arendustegevusse ja neid hoitakse kursis ajakohastatud valdkonnapõhise informatsiooniga.
• Kodukandi Koolituskeskuse õppekavad omavad koolitusluba.

 

ALLALAETAV STRATEEGIA LÜHIVERSIOON

KODUKANDI STRATEEGIA TÄISPIKK VERSIOON

KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE STRATEEGIA TÄISPIKK VERSIOON