Projektid

Külavanemate institutsionaalse koostöömudeli väljatöötamine kohalikele omavalitsustele

Projekti eesmärgiks on aidata kaasa haldusreformijärgselt omavalitsustes luua teadlik ja mõjus koostöö külavanematega. Selleks viiakse läbi külavanemate tegevusvajaduste analüüs kahes sihtrühmas (KOV, KV).

Tulemusena valmib külavanemate soovituslik koostöömudeli välja töötamine ning uuendatakse külavanemate statuudi juhendmaterjal. KOV ja külavanemate töö paremaks organiseerimiseks ja parimate praktikate jagamiseks ning koostöömudeli rakendamiseks korraldatakse KOV ametnikele koolituspäevad. Võimalusel konsulteeritakse mudeli rakendamist kuni kahes uues omavalitsuses.

Rahastaja: EAS –  kohalik ja regionaalne arendusvõimekus

Toetus : 20 000 Eur, kogu projekti maht: 24 053, eur

Partnerid:  Viljandi vald, Märjamaa vald, Eesti Maaomavalitsuste Liit

Läbiviimise aeg: 1.05.2017 –  31.05.2018