Koosloome koolitusprogramm

Kohalike omavalitsuste ja kogukondade koosloome koolitusprogramm

Koolitusprogrammi eesmärgid on:

 • parandada programmis osalenud KOV-i töötajate ja teenistujate oskusi korraldada koosloomet kohalike elanike, kogukondade ja vabaühendustega;
 • programmis osalenud KOV-ides on läbi mõeldud kohalike elanike, kogukondade ja vabaühenduste kaasamine kohaliku elu korraldamisesse;
 • programmis osalenud KOV-id ja kogukonnad juurutavad koosloomelist kogukonna kaasamist.

Koolitusprogrammi õpiväljundid

Koosloomeprogrammi läbinud teavad:

 • milline on koosloomeline kogukonna kaasamine
 • milline on koosloomes juhitud koostööprotsess
 • millised on koosloome ja teenusedisaini olulisemad tööriistad
 • millised on teenusedisaini peamised tööriistad
 • kuidas hinnata kogukonna vajadusi
 • kuidas korraldada koostööd erinevate osapoolte vahel

Koosloomeprogrammi läbinud oskavad:

 • kasutada erinevaid koosloome tööriistu olemasolevate koostööprotsesside parandamisel või uute disainimisel
 • korraldada koosloome ja koostöö protsesse
 • kaardistada KOV territooriumil tegutsevaid kogukondi, analüüsida nende vajadusi
 • leppida kogukonnaga kokku koostöö- ja esindamise põhimõtetes
 • viia läbi disainmõtlemisel põhinevat koosloome sprinti
 • kavandada tegevusi kogukondade jõustamiseks ja arendamiseks

Keda ootame koolitusprogrammiga liituma?

Osalema on oodatud organisatsioonid, kes

 • on valmis aktiivselt kõigis töötubades osalema ja vajalikke kodutöid tegema;
 • on motiveeritud programmis arendatavat koostöömudelit koostöös partneritega juurutama;
 • saavad kokku minimaalselt neljast inimesest koosneva meeskonna, kuhu kuuluvad kaks kohaliku omavalitsuse ja kaks kogukondade esindajat (sh vabaühenduste esindajad).Osalemissoovist teada andmiseks palume täita registreerimisvorm enne 28.veebruarit 2022.

Registreeri koolitusprogrammi siin

Programm koosneb kahest osast – koolitusprogramm ja nõustamisprogramm:

1.osa:
5-päevase koolitusprogrammi ja koolituspäevade vahele jäävate kodutööde käigus töötab iga meeskond välja piirkondliku kogukondade koostöö ja kaasamise mudeli. Koolitusprogrammi jooksul töötatakse läbi kogukondadega koostöö ja koosloomega seotud etapid. Lisaks praktilisele koosloomele saavad osalised vajalikud teadmised ja oskused, mis võimaldavad tulevikus paremini kohalikel omavalitsustel kogukondadega koostööd ja koosloomet teha.

Koolitusprogrammi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel.

Koolitusprogrammis saab osaleda kuni 10 erinevat meeskonda (kohalikku omavalitsust), kus igal meeskonnal valmib koolitusprogrammi lõpuks mudeli juurutamise kava. Kõike seda tehakse koolitajate poolt juhendatud meeskondades, kasutades aktiivõppe meetodeid.

2.osa:
on koolitusprogrammile järgnev nõustamisprogramm, kus piloteeritakse ja testitakse kogenud mentorite juhendamisel koolituse käigus valminud mudelit. Iga meeskond saab tuge kuni 16 tunni ulatuses.

Mudeli rakendamiseks saavad meeskonnad 16-tunni ulatuses ekspertide tuge.

Koolitusprogrammi eelselt toimus 16. veebruaril huvilistele programmi tutvustav virtuaalne infopäev.

Infopäeva järelvaatamise link on siin: https://us02web.zoom.us/rec/share/-BzGOhdTFJqRJp7H-CjP_olYaf3zovzLYinNk2iUrIKyaxgp19blrx6mgyLILW_v.B-h_kAcjH9S27Nbw
Access Passcode: 5wCg=0Xg

Miks osaleda koolitus- ja arendusprogrammis?

 • teadmisi edastavad oma valdkonna parimad, tugeva teoreetilise taustaga praktikud
 • osalised saavad praktilised tööriistad koosloome korraldamiseks
 • arutatakse ja õpitakse disainides reaalseid koostööprotsesse
 • programm pakub võimaluse õppida kogukondade vaatest ja teistelt omavalitsustelt
 • koostööprogramm pakub võimaluse luua koostöösuhteid erinevate osapooltega
 • programm pakub osalejatele võimaluse saada konsultatsioone
 • programmi tulemusena valmib piirkondlik kogukonna kaasamise ja arendamise mudel, mida osalejatel on võimalus kohe ka katsetada.

Koolitusprogrammi valitakse 10 meeskonda üle-Eesti.

Koolitus- ja arendusprogrammi kava

Koolitusprogramm koosneb füüsilistest töötubadest ja kodutöödest. Töötoad toimuvad kahes koolitusgrupis ajavahemikus märts-mai 2022.

I töötuba: I rühm 05.04 ja II rühm 06.04 kell 10.00 – 17.00:

 • Koosloomeline valitsemine
 • Koosloome vormid
 • Osapoolte kaardistamine
 • Ühiskondliku väärtuse loomine
 • Kodutöö: koosloome töötoa korraldamine

II töötuba: I rühm 19.04 ja II rühm 20.04 kell 10.00 – 17.00

 • Kaasamine
 • Kaasamise vormid
 • Kogukondade kaardistamine
 • Koostöö kokkulepped
 • Kodutöö: kogukondade ja kaasamispraktikate kaardistamine

III töötuba: I rühm 10.05 ja II rühm 11.05 kell 10.00 – 17.00

 • Kogukonna arengufaasid
 • Kogukonna arendamine
 • Kogukonna sisene kaasamine
 • Erinevad koostöömudelid
 • Kodutöö: kogukondade arengufaaside hindamine ja vastavate sekkumise valimine

IV töötuba: I rühm 24.05 ja II rühm 25.05 kell 10.00 – 17.00

 • Isiklik arenguruum kaasajana
 • Dialoog kogukonnaga
 • Arutelude tulemuslik juhtimine
 • Juhtumite lahendamise meetodid
 • Kodutöö: Kaasaja isikliku arengu analüüs koostööks kogukondadega

V töötuba: I rühm 14.06 ja II rühm 15.06 kell 10.00 – 17.00

 • Ühise visiooni loomine
 • Tegevuste kaardistamine
 • Tegevusplaani koostamine
 • Tegevuskavade loomine
 • Kodutöö: piirkondliku kogukondade kaasamismudeli loomine

NÕUSTAMISPROGRAMM

Nõustamisprogrammi jooksul katsetavad osalised töötubades loodud piirkondlikku koosloome mudelit. Mudeli piloteerimiseks on osalistel kolm kuud. Nõustamisprogrammi jooksul on meeskondadel võimalik saada kuni 16 tunni ulatuses ekspertidelt nõu mudeli katsetamiseks ja juurutamiseks.

Lõpuseminar toimub 28. septembril. Lõpuseminaril tutvustavad kõik meeskonnad oma katsetamise tulemusi ja saavad üksteiselt lisaks ideid koosloome mudeli rakendamiseks.

PROGRAMMI KOOLITAJAD:

Maris Jõgeva

Maris on Sotsiaalse innovatsiooni laboris võrgustikupõhise kogukondade kaasamise suuna juht, töötubade läbiviija ja koolitaja. Marisel on magistrikraad sotsiaaltöös Tartu Ülikoolist, ta on töötanud nii avalikus sektoris kui vabakonnas ja nõustanud erinevaid organisatsioone strateegiate kujundamise ja kaasamise teemal. Alates 2022. aasta jaanuarist on Maris Vormsi vallavanem, mis annab talle võimaluse katsetada teoreetilisi teadmisi koostöisest valitsemisest ka praktikas.

Rasmus Pedanik

Rasmus on Sotsiaalse innovatsiooni labor juht, teenusedisainer ja koolitaja. Rasmus on täiendanud ennast Aalto, Helsinki, Cardiffi, Oxfordi ja Harvardi ülikoolide kursustel koosloome, disaini ja avaliku sektori innovatsiooni teemadel. Rasmus õpib Tartu Ülikoolis doktorantuuris ja tema uurimistöö teemaks on koosloomes komplekssete probleemide lahendamine. Lisaks õpetab Rasmus Tartu Ülikoolis haridusinnovatsiooni magistrantidele disainmõtlemist.

Krista Pegolainen-Saar

Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liikmena on Krista olnud aastaid maaelu valdkonna huvikaitseliste tegevuste arendaja ja eestkõneleja. Ta on läbinud ANSE standardile vastava superviisori 2,5 aasta väljaõppeprogrammi Eesti Supervisiooni Instituudis. Krista on kogenud koolitaja olles muuhulgas partneriks Tervise Arengu Instituudile ning kohalikele omavalitsustele suunatud rahvatervise valdkonnas protsessi mentoriks Haljala ja Rakvere vallale.

Ivika Nõgel

Ivika on suurte kogemustega kogukonnatöö ja kaasamise praktik, koolitaja ning osalusplaneerimise ekspert. Kaasamist on Ivika õppinud Art of Hosting koolkonda kuuluva andragoogi Piret Jeedase ning rahvusvaheliste fassilitaatorite Toke Paludan Molleri ja Chris Corrigani käe all. Kaasamise ja koosloome oskusi praktiseerib ta koolitaja ning arenguprotsesside juhina. Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liikmena on Ivika eelkõige pühendunud omavalitsuste ning külakogukondade koostööoskuste ning -mudelite arendamisele.

Programmi koordinaator: Kati-Katri Koppel

Kati-Katri on kogemustega projektijuht, olles kirjutanud ja juhtinud nii kohaliku tasandi kui rahvusvahelise osalusega projekte. Kati-Katri on turundusega tööalaselt kokku puutunud viimasel 15 aastal, planeerides reklaami erinevatesse meediakanalitesse, hallates ettevõtete sotsiaalmeediat ja kodulehti. Olles 6 aastat tööl Viljandi Vallavalitsuses arenguspetsialistina, toimetas ta ka 2 aastat valla ajalehte ning haldas kodulehte.

Kontakt: Kati-Katri Koppel, tel 56626624, koppel.kati@gmail.com

Programmi metoodika on välja töötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab).

Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet, disainmõtlemist ja sotsiaalset ettevõtlust kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.
Programm viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ja Siseministeeriumi koostöös.