Käsiraamatud ja juhendid

Käsiraamatud ja juhendid


Kogukonnauuring. Eesti kogukondade hetkeseis, 2014
Kogukonnauuringu voldik, 2014
Autorid Peeter Vihma ja Madle Lippus
Raport annab ülevaate kogukondade hetkeseisust nende endi pilgu läbi ja kogukonnamõiste kasutusest üldises retoorikas (aga eelkõige riiklikes arengukavades) ning lõpuks mitmeid soovitusi lahendamaks kitsaskohti, mis raporti koostamise käigus välja tulid.

Globaliseeruv Eesti küla, 2013
Autor Garri Raagmaa, kaasautor Rivo Noorkõiv
Juhendmaterjal kogukondade liidritele, et toetada neid külade arengu planeerimisel.
Kodukandi külavanema käsiraamatute sarja viies vihik.

Globaliseeruv Eesti küla – lisa käsiraamatule: kirjuta meile oma lugu

Kogukonna huvikaitse hea tava, 2013
Koostatud projekti “Eesti külad 2013” koolitustel osalenud külade eestvedajate kaasabil.
Kohaliku omavalitsusüksuse tasandil on võimalik teostada küladel üheskoos huvikaitset ning kokku leppida huvikaitse hea tava küla või külade kogukondade eest seismisel. Huvide kaitse saab lähtuda ainult kogukonna algatusest, sest kaitstakse kogukonna ühiseid huve või kogukonna üksiku liikme huve (kui see on kaudselt seotud kogukonna huvidega).

Kogukonna huvikaitse hea tava voldik, 2013
Voldik on koostatud projekti “Eesti külad 2013” raames

Kogukonnateenuste käsiraamat

Kogukonnateenuste voldik
Kogukonnateenus on orienteeritud kohalikule arengule ja töökohtade loomisele.
Tutvustatakse 23 külaseltsi teenusepakette.

Juhend õpiettevõttes osalejale. Epp Vodja, Hele-Mall Kink, Margit Kool, Anne-Ly Aalde, Kaie Toobal (2008)

Külavanema statuut. Kommenteeritud väljaanne. Ivi Proos, Kaie Toobal, Mai Kolnes (2008)
Statuut on kokkulepe, mille eesmärk ei ole laduda külavanema kui ühe isiku õlule kohustusi, vaid leida kõige enam toimiv viis küla esindamiseks ja probleemide selgitamiseks ning lahendamiseks.