Õppekorralduse alused

Kodukandi Koolituskeskuse õppekorralduse alused. Viimati muudetud 12.2021

1 Üldsätted

1.1 Kodukandi Koolituskeskuse põhikirjaliseks eesmärgiks on täiskasvanute vabahariduslike, rahvahariduslike ja kogukonnakoolituste korraldamine ja tugitegevuste pakkumine külaliikumise arendamiseks maapiirkondades.

1.2 Kodukandi Koolituskeskus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Õppetöö toimub täienduskoolituskursustena, individuaalkoolitustena ning tellimuskoolitustena aastaringselt. Koolitused toimuvad õppekavas määratud mahus kursuse ajakava alusel. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.4 Füüsilises ruumis toimuv auditoorne õppetöö viiakse läbi õppetööks sobivates koolitusruumides (sh koolituse tellija koolitusruumides), mis vastavad õppegrupi suurusele ning koolitusel kasutatavatest meetoditest tulenevatele vajadustele. Veebikoolituste läbiviimisel kasutatakse Kodukandi Koolituskeskuse poolt valitud keskkondi, mille kaudu antakse registreeritud õppijatele ligipääs õppe sisule.

1.4 Kodukandi Koolituskeskusel on õigus teha koolituste plaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel.

  1. Koolitusele registreerumine, koolituse komplekteerimine ja koolituse ära jäämine

2.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kirjutades e-posti aadressile kodukant2kodukant.ee. Registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.2 Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusele registreerunud ja kes on maksnud õppetasu.

2.3 Koolitusgrupp moodustatakse registreerumise järjekorra alusel.

2.4 Kodukandi Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt ühepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.

2.5 Õppija kinnitab igal koolituspäeval oma allkirjaga õppetööst osavõttu.

  1. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

3.1 Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

  1. Koolituse eest tasumine

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Kokkuleppel koolituse kontaktisikuga on võimalik tasuda õppetöö eest osade kaupa.

  1. Koolitusest loobumine

5.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut.

5.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt kolm (3) kalendripäeva enne koolituse algust tühistatakse tasumata arve või tagastatakse makstud õppetasu 100% ulatuses avalduse alusel.

5.3 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse konktaktisikule.

5.4 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.

  1. Vaidluste lahendamise kord

6.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult Kodukandi Koolituskeskuse kontaktisiku poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.