Strateegia

Strateegia


KODUKANDI KOOLITUSKESKUS (strateegia lühiversioon)

VISIOON 2020

Kodukandi Koolituskeskus on maapiirkondade arengule ja maaelanikkonna vajadustele vastavaid õppimisvõimalusi ja nõustamisteenust pakkuv koolitus- ja nõustamiskeskus, mis hoiab sihtrühmi ja koolitajaid/nõustajaid kursis ajakohastatud valdkonnapõhise informatsiooniga.

Eesti maapiirkondade elanikud on teadlikumad täiskasvanud õppijad, täienduskoolituse võimalused on neile kättesaadavamad ja nad tähtsustavad enesetäiendamist kodanikualgatuse ja ettevõtlikkuse teemadel.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus, mis pakub maapiirkondade arengust ja maaelanike õppimisvajadustest lähtuvaid tööalaseid ja vabahariduslikke koolitusi ning nõustamisteenust.

Alaeesmärgid:
• Koolituskeskus on välja arendanud uued teenusepaketid ja leidnud uusi sihtrühmi.
• Koolituskeskus on välja töötanud ja pakub e-õppel põhinevaid koolituskavasid ning aidanud kaasa digikultuuriga seotud infokirjaoskuse arenemisele maaelanikkonna seas.
• Koolituskavad ja nõustamisteenus põhinevad süsteemsel valdkonna vajaduste analüüsidel ning tellijate tagasisidel.
• Koolitustegevuse korraldamise aluseks on elukestva õppe, täiskasvanuhariduse korralduse ja andragoogika põhimõtted.

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on Kodukandi koolitus- ja arendusprojektide elluviija, toetades seeläbi Liikumise Kodukant eesmärkide elluviimist ja Eesti inimvara arengut.

Alaeesmärgid:
• Kodukandi Koolituskeskus on aidanud kaasa koolitus-, õppimis- ja nõustamisvõimaluste kättesaadavuse parandamisele maapiirkondades.
• Kodukandi Koolituskeskus on projektide ja/või muude arendustegevuste raames koostanud ja levitanud avalikult kättesaadavaid õppematerjale ja metoodikaid, toetades täiskasvanud õppijate võimalusi elukestvaks õppeks.

EESMÄRK: Kodukandi Koolituskeskus on koolitus- ja nõustamiskeskus, mille juhtimine on läbipaistev ja jätkusuutlik. 

Alaeesmärgid:
• Koolituskeskuse koolitajate ja nõustajate võrgustik on laienenud ning pakutakse nii koolitus- kui ka nõustamisteenust.
• Koolitajate ja nõustajate võrgustik on motiveeritud koostööks koolituskeskusega, nad on kaasatud arendustegevusse ja neid hoitakse kursis ajakohastatud valdkonnapõhise informatsiooniga.
• Kodukandi Koolituskeskuse õppekavad omavad koolitusluba.

KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE STRATEEGIA TÄISPIKK VERSIOON