Strateegia

Strateegia


KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE STRATEEGIA 2021-2026 (strateegia lühiversioon)

Missioon
Kodukandi Koolituskeskus on täiskasvanute täienduskoolitusasutus, mis toetab külaliikumise arengut ja Eesti maapiirkondade inimvara läbi vabahariduslike, rahvahariduslike ja kogukonnakoolituste korraldamise.

Täiskasvanute täienduskoolitusasutusena tähtsustame:
1. Üle-eestilist tegevust
2. Kodulähedaste õppimisvõimaluste loomist
3. Kogemustest õppimise võimaldamist
4. Suhtevõrgustike kujunemist
5. Praktilist õpet ja rakendatavaid tulemusi
6. Liikumise Kodukant strateegia ellu rakendamise toetamist.

Eelnevast tulenevalt pöörame koolitustel enim tähelepanu kodanikualgatusele ja maapiirkondade arendamisele.

Visioon 2026
Aastal 2026 on Kodukandi koolituskeskus igapäevaselt tegutsev, sihtrühmade seas populaarne vabahariduskeskus ning koolitusvõrgustik, mis pakub kõrgekvaliteedilisi ühiskonna sidusust edendavaid koolitusi.

Kodukandi koolituskeskus on hinnatud ja aktsepteeritud partner vabahariduslikku traditsiooni kandvatele täiskasvanuhariduse organisatsioonidele ning avaliku võimu institutsioonidele nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Kodukandi koolituskeskusest on kujunenud maakogukondade ja kodanikuhariduse kompetentsikeskus, kes rakendab parimaid praktikaid ning toob kodanikuühiskonda uusi lähenemisi.
Sellega toetab koolituskeskus külaliikumisega seotud organisatsioonide ning võrgustike võimekust arendada kohalikke kogukondi.

STRATEEGILISED EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

EESMÄRK 1: Kodukandi Koolituskeskus on Eestis tuntud kogukonna valdkonna koolituste pakkuja.
– Valmistame koolituskeskuse ette registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS);
– töötame välja ja rakendame õppekavad lähtuvalt kogukondade vajadustest;
– kujundame oma koolitajate võrgustiku ning arendame nende oskusi;
– loome ja rakendame koolituste kvaliteedisüsteemi;
– viime läbi koolitajate koolitusi ning arenguprogramme.

EESMÄRK 2: Kodukandi Koolituskeskusest on kujunenud kogukondliku kodanikuõppe kompetentsikeskus.
– Käivitame koostöö teadusasutustega;
– töötame välja kogukonna arengutaseme diagnostika instrument (KADI) ning rakendame seda kogukondade, omavalitsuste ja külaliikumise hüvanguks;
– aitame kaasa valdkonna uuringute elluviimisele;
– töötame välja, arendame ning rakendame uusi meetodeid kogukondade nõustamisel;
– rakendame kogukonna arengu konsulendi kutsestandardi ja loome vastava võrgustiku;
– osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides.

EESMÄRK 3: Kodukandi Koolituskeskus teostab koostöös partneritega vabahariduse huvikaitset riiklikul ja kohalikul tasandil.
– Osaleme ja räägime kaasa kohaliku tasandi hariduspoliitika kujundamisel;
– sõlmime koostöö kokkulepped partnerorganisatsioonidega;
– jõustame kogukondlikke kohaliku tasandi ümarlaudu ja koostöö kogusid;
– oleme nähtavad arvamusliidrina avalikus ja sotsiaalmeedias.

KODUKANDI KOOLITUSKESKUSE STRATEEGIA TÄISPIKK VERSIOON