Põhikiri

Kodukandi koolituskeskuse põhikiri


1. Erakooli ametlik nimi on Kodukandi Koolituskeskus (edaspidi “Koolituskeskus”). Rahvusvaheliselt kasutatakse nime Kodukant Training Center.

2. Koolituskeskuse asukoht on Tallinn.

3. Koolituskeskuse funktsioon

3.1. Koolituskeskuse põhieesmärgiks on täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste korraldamine:

3.1.1. vabahariduslik koolitus võimaldab isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning eluks vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist;
3.1.2. tööalane koolitus võimaldab olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist.

4. Struktuur

4.1. Koolituskeskuse pidajaks on Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Registrisse kantud Mittetulundusühing Eesti Külaliikumine Kodukant (edaspidi “Kodukant”).

4.2. Koolituskeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, nende alusel antud õigusaktidest, Kodukandi põhikirjast ning käesolevast põhikirjast.

4.3. Koolituskeskuse juhtorganid on Kodukandi juhatus (edaspidi “juhatus”), Koolituskeskuse juhataja (edaspidi “juhataja”) ja Koolituskeskuse nõukogu (edaspidi “nõukogu”).
4.4. Juhataja võtab tööle ja vabastab töölt juhatuse otsuse alusel Kodukandi juhatuse esimees.

4.5. Koolituskeskuse juhataja ametiaeg on vähemalt 1 aasta.

4.6. Juhataja on aruandekohustuslik juhatuse ja nõukogu ees.

4.7. Koolituskeskusel võib olla struktuuriüksusi, mille tegevuse alused määratakse ja kinnitatakse juhatuse poolt.

4.8. Koolituskeskuse vara on eraomand, mis kuulub Kodukandile.

5. Juhatuse pädevus ja ülesanded.

5.1. Juhatus on Koolituskeskuse kõrgeim juhtimisorgan, mille liikmete arv, valimise ja tagasikutsumise kord ning volituste kestus on sätestatud Kodukandi põhikirjas.

5.2. Koolituskeskuse töökorraldust puudutavates küsimustes on juhatus pädev langetama otsuseid valdkondades, mis ei ole antud Koolituskeskuse põhikirjaga teiste organite pädevusse või mis omavad Koolituskeskuse tegevuse suhtes olulist tähendust, sealhulgas:
5.2.1. Koolituskeskuse põhikirja kinnitamine ja põhikirjas muudatuste tegemine;
5.2.2. Koolituskeskuse tegevus- ja arengusuundade määramine;
5.2.3. Koolituskeskuse õppekavade kinnitamine;
5.2.4. Koolituskeskuse eelarve strateegia kinnitamine;
5.2.5. Koolituskeskuse raamatupidamise korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele;
5.2.6. õppemaksu määramise korra kinnitamine;
5.2.7. juhataja valimine ja tagasikutsumine;
5.2.8. järelevalve teostamine juhataja tegevuse üle;
5.2.9. Koolituskeskuse tegevuse lõpetamine.

5.3. Juhatus on teadlik Koolituskeskuse üle teostatud riikliku järelvalve tulemustest ja kontrollib riikliku järelvalve ettekirjutuste täitmist Koolituskeskuse poolt.

5.4. Kodukant tagab Koolituskeskuse edukaks tööks vajalike materiaalsete tingimuste loomise.

6. Juhataja ja nõukogu pädevus ja ülesanded

6.1. Juhataja pädevus ja ülesanded:
6.1.1. Koolituskeskuse arengukava, õppekavade koostamine ja esitamine nõukogule
läbivaatamiseks, samuti nende ellurakendamise ja täitmise korraldamine;
6.1.2. Koolituskeskuse eelarve strateegia koostamine ja selle alusel Koolituskeskuse säästlik majandamine;
6.1.3. Asjaajamiskorra kehtestamine ja muude Koolituskeskuse tegutsemiseks vajalike reglementide koostamine;
6.1.4. Koolituskeskuse juhtimine ja esindamine, järgides juhatuse ja nõukogu
seaduslikke korraldusi;
6.1.5. nõukogu töö korraldamine;
6.1.6. lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine õpetajate, töötajate ja teiste füüsiliste ning juriidiliste isikutega vastavalt seadusandlusele;
6.1.7. Koolituskeskuse ja kursuslaste vaheliste lepingute sõlmimine;
6.1.8. Koolituskeskuse üldseisundi, arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja
otstarbeka kasutamise eest vastutamine;
6.1.9. Koolituskeskuse häireteta töö ja vara korrasoleku tagamine;
6.1.10. juhatusele ja nõukogule kord kuue kuu jooksul ülevaate esitamine Koolituskeskuse tegevusest, majanduslikust seisundist, õppemaksudest laekunud raha kasutamisest ning viivituseta juhatuse ja nõukogu teavitamine Koolituskeskuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorganite poolt tehtud ettekirjutustest;
6.1.11. muud Koolituskeskuse õppetööga seonduvate küsimuste lahendamine, mis ei ole Koolituskeskuse põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

6.2. Juhatajal on õigus riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes esindada Kodukanti otseselt õppetööga ja muudes seonduvates küsimustes Kodukandi poolt antud volituste piires.

6.3. Nõukogu pädevus ja ülesanded:
6.3.1. määrab õpilaste (edaspidi “kursuslaste”) arvu õpperühmades;
6.3.2. jälgib ja kontrollib õppetöö korraldust;
6.3.3. vaatab läbi õppekavad ja esitab juhatusele kinnitamiseks;
6.3.4. vaatab läbi Koolituskeskuse eelarve strateegia ja esitab juhatusele kinnitamiseks;
6.3.5. vaatab läbi Koolituskeskuse arengukava ja esitab juhatusele kinnitamiseks;
6.3.6. vaatab läbi õppemaksu määramise, vabastamise, soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja korra ning esitab Kodukandi juhatusele kinnitamiseks;
6.3.7. nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt kord poole aasta jooksul.

7. Nõukogu liikmete määramise ja tagasikutsumise kord, nende volituste kestus.

7.1. Koolituskeskuse  nõukogu on vähemalt 5- liikmeline ja sinna kuuluvad koolitajate esindaja , Liikumise Kodukant liikmete esindaja, täiskasvanuhariduse/koolituse ekspert, Liikumise Kodukant juhatuse esindaja.

Vajadusel võidakse nõukogu juurde kaasata lisaeksperte.

7.2. Koolituskeskuse nõukogu liikmed valitakse Liikumise Kodukant juhatuse koosolekul, kellele on  iga grupp  eelnevalt esitanud oma esindaja kandidaadi nõukogusse.

7.3. Täiskasvanuhariduse/koolituse eksperdi  nõukogusse kuulumiseks esitab juhatusele juhataja.

7.4. Nõukogu koosseisu kinnitab juhatus õppeaasta alguses.

7.5. Nõukogu liikme võib tagasi kutsuda või asendada õppeaasta keskel uue liikmega, teda valinud grupi poolt. Uus liige kinnitatakse juhatuse otsusega.

7.6. Koolituskeskuse nõukogu valitakse kaheks aastaks.

8. Põhikirja muutmise kord.

8.1. Põhikirja muudatused viiakse sisse juhatuse otsusega järgmistel juhtudel:
8.1.1. Eesti Vabariigi seadustega või nende alusel välja antud õigusaktidega vastavusse viimisel
8.1.2. vastavalt Koolituskeskuse tegutsemise vajadusele

9. Õppeasutuse ja hariduse liik.

9.1. Koolituskeskus on täiskasvanute koolitusasutus.

9.2. Koolituskeskus annab vabahariduslikku ja tööalast koolitust.

10. Õppekorralduse alused.

10.1. Koolituskeskuses toimub õpe juhatuse poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekava alusel.

10.2. Koolituskeskuse õppekavades teeb muudatusi nõukogu ning need kinnitatakse juhatuse poolt. Kümne tööpäeva jooksul nende kinnitamisest arvates esitatakse need Haridus- ja Teadusministeeriumile registreerimiseks.

10.3. Õpe Koolituskeskuses toimub kursuste, õpiringide, seminaride ja õppereiside vormis (edaspidi “kursus”).

10.4. Õppeperiood koosneb õppetunnist, õppepäevast, õppenädalast ja praktikast.

10.5. Õppeaasta algab 1. augustil ja lõpeb 31. juulil.

10.6. Õpe võib toimuda väljaspool kooli ruume.

10.7. Kursuslaste teadmisi ja sooritatud töö taset võidakse hinnata mittehindelise arvestusega.

11. Kursuslase kooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord.

11.1. Koolituskeskusesse võivad õppima asuda täiskasvanud alates 18.eluaastast, sõltumata eelnevast haridustasemest. Erikursustele võidakse võtta ka nooremaid kursuslasi. Kursuslase õppima asumise otsustab juhataja.

11.2. Kursuslase õppima asumine registreeritakse vastavalt koolituskeskuse asjaajamiskorrale.

11.3. Kursuslane arvatakse kursuselt välja juhataja otsusel:
11.3.1. ebaväärika käitumise korral;
11.3.2. mõjuva põhjuseta õppemaksu tasumata jätmise korral;
11.3.3. omal soovil;
11.3.4. kursuse lõpetamise korral.

11.4. Juhataja otsuse peale kursuslase Koolituskeskusest väljaarvamise kohta võib esitada kaebuse juhatusele kümne päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemise päevast. Kodukandi juhatus lahendab Koolituskeskusest väljaarvamise otsusele esitatud kaebuse ühe kuu jooksul arvates selle esitamisest.

11.5. Kursus loetakse läbituks pärast vastavalt õppekavale koostatud koolitusprogrammi läbimist.

11.6. Kursuse läbimist tõendab Koolituskeskuse tunnistus või tõend.

12. Kursuslase õigused ja kohustused.

12.1. Kursuslasel on õigus:
12.1.1. saada õppekavas ettenähtud õpet;
12.1.2. olla informeeritud Koolituskeskuses toimuvast õppetegevusest;
12.1.3. teha ettepanekuid Koolituskeskuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.

12.2. Kursuslane on kohustatud:
12.2.1. täitma õppekava nõudeid;
12.2.2. tasuma õppemaksu vastavalt juhataja ja kursuslase vahelisele lepingule;
12.2.3. järgima kursuse kodukorda:

13. Lektorite ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

13.1. Lektoritel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning juhataja ja lektori vahelisest lepingust tulenevad õigused.

13.2. Lektorite kohustused ja vastutus on määratletud juhataja ja lektori vahelises lepingus.

13.3. Vaidlused seoses lektorite tööle võtmise või nende vabastamisega lahendab juhatus.

13.4. Lektorite peamisteks kohustusteks on:
13.4.1. kursuslaste õpetamine lähtudes püstitatud eesmärkidest;
13.4.2. tööaja maksimaalne kasutamine õpetuslike eesmärkide saavutamiseks;
13.4.3. õppetöö korraldamine vastavalt Koolituskeskuse õppekavale ja kodukorrale, kursuslase ja lektori vastastikuse lugupidamise vaimus;
13.4.4. tema hoolde usaldatud vara hoidmine.

13.5. Lektoritel on õigus:
13.5.1. nõuda õppetööks kokku lepitud tingimuste, sealhulgas õppetööks vajalike ruumide, õppevahendite ning tehniliste abivahendite olemasolu;
13.5.2. pöörduda mistahes tööalases küsimuses juhataja ja juhatuse poole isiklikult.

13.6. Teistel töötajatel on kõik tööd reguleerivate õigusaktidega sätestatavad ning juhataja ja töötaja vahelisest lepingust tulenevad õigused.

13.7. Teiste töötajate kohustused ja vastutus on määratletud juhataja ja töötaja vahelises lepingus.

14. Õppekeel ja asjaajamiskeel.

14.1. Koolituskeskuse õppetöö toimub eesti, inglise või vene keeles.

14.2. Koolituskeskuse asjaajamiskeel on eesti keel.

15. Õppemaksu kehtestamise, sellest vabastamise ja õppemaksu soodustuste ning õppetoetuste andmise alused ja kord.

15.1. Koolituskeskuse nõukogu arutab läbi õppemaksu määramise korra ja esitab kinnitamiseks enne õppesessiooni algust juhatusele.

15.2. Õppemaksu tasumise kord määratakse juhataja ja kursuslase vahelise lepinguga.

15.3. Kursuslane võidakse vabastada õppemaksu tasumisest kas täielikult või osaliselt.

15.4. Õppemaksust vabastamise ja soodustuse korra kinnitab juhatuse esimees juhatuse otsuse alusel.

16. Aruandlus.

16.1. Koolituskeskuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

16.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhataja Koolituskeskuse aastaaruande, mis moodustab ühe osa Kodukandi majandusaasta aruandest. Majandusaasta aruande kinnitab juhatus.

17. Tegevuse lõpetamise kord.

17.1. Koolituskeskuse tegevus lõpetatakse juhatuse otsusega.

17.2. Koolituskeskuse tegevuse lõpetamisest teatatakse seaduses ettenähtud isikutele vähemalt neli kuud ette.
(Kinnitatud 08.04.2005. Viimased muudatused on sisse viidud juhatuse otsusega 24.10.2014)