Turvalised kogukonnad

Turvalised kogukonnad


Projekti “Head tavad kogukondlikus ja piirkondlikus politseitöös”  viis liikumine Kodukant läbi jaanuar-august 2016 koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga. Projekt toetab Eesti Siseturvalisuse arengukava eesmärkide elluviimist ja seda rahastas siseministeerium. Projekti eelarve on 3640 €.

Projekti olulisemaid eesmärgid ja  tulemused:

· Üle-eestiline üevaade kogukondade ja piirkonna politseinike koostöö parimatest praktikatest, mille tulemusena valmib kogukondliku politseitöö hea tava.

· Lähtuvalt Siseturvalisuse arengukava p 6.1. „Turvalisemad kogukonnad” alaeesmärgist tõstab projekt kogukonnaliikmete teadlik-kust ning laiendab arusaama iga inimese panusest ühisesse turvalisusesse.  Kujuneb hoiak, et koostöös kohalike inimeste ja riigi esindajatega on meie keskkond turvalisem.  Kogutavate andmete baasil tugevneb koostöö kohalike politseinikega

Peamised tegevused:

1. Koostöös PPA esindajatega koostatati veebipõhine küsimustik külakogukondadele ja piirkonnapolitseinikele, mille kaudu koguti parimaid praktikaid kogukondlikus politseitöös, kogukonnaliidrite ootusi politseile ja politseinike ootusi kogukondadele. Andmed koguti valla (ja maakonna) täpsusega, et saada infot ka piirkondade erisustest.

2. Liikumine Kodukant viis küsitluse läbi oma võrgustiku ja PPA kaudu, levitades küsitlust läbi erinevate kanalite. Vastajateks oli 110 kogukonnaliidrit KÕIGIST maakondadest ja 22 piirkonnapolitseinikku.

3. Liikumine Kodukant töötles saadud andmed, analüüsides näidete kordumise (sarnasuse) või erinevuste põhjal. Koostas kokkuvõtte ja tutvustas seda koostööpartnerile: ESITLUS

4. Kogu materjal kogutud näidete ja kommentaaridega on edastatud PPAle.

4. Liikumine Kodukant  viis koolilaste abil läbi välja valitud parimate praktikate taasesitamine lavastuse vormis, mis salvestati videole ja avaldati keskkonnas YouTube:

Hea politseinik

Külakoosolek

5. Koostööpartneri abil koostati ja kujundati  parimate praktikate näidete põhjal ja ootuste alusel Piirkondliku politsei ja kogukonna koostöö hea tava ning tõlgiti vene ja inglise keelde; trükiti 500 eks