Kodukandi juhtimine uueneb

Projekt: Kodukandi juhtimine uueneb!


Tegevused viiakse ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel.
Tegevute periood: 01.09.2015- 30.05.2016
Rahastus 11724,74€
Proejktijuht: Krista Habakukk, krista@kodukant.ee

Projekti eesmärk on rakendada organisatsioonile  mõjus juhtimissüsteem, leides koos liikmeskonnaga selleks kõige sobivamad lahendused.

Projekti raames keskendutakse kahele teineteist toetavale suunale:

1) Organisatsiooni juhtimine. Organisatsiooni struktuuri ja sisekeskkonnaga tegelemiseks ning muutuste ellu rakendamiseks kasutame supervisiooni ehk töönõustamist, mis aitab süsteemselt soovitud eesmärgid ellu viia ja seeläbi tagada organisatsiooni arengu jätkusuutlikkus ning suurendada mõjusust. Projekti tegevused valmistavad kogu liikmeskonda ette 2016.a. juhatuse korraliseks valimiseks, sest koos jõutakse ühisele arusaamisele ja kokkuleppele, millisel kursil edasi liigutakse.

2) Organisatsiooni ühiskondliku mõju analüüs, mille tulemusena on Kodukandil on selge arusaam oma tegevuste  mõjust ning saab sellele tuginedes kavandada jätkusuutlikku huvikaitset, arendada teenuseid ning edendada koostööd partneritega. Hindamise aluseks on eelmise ja käesoleva strateegia elluviimise periood kuni aastani 2014.
Projekti arenguhüppe elluviimine võimaldab Eesti külaliikumisel tervikuna olla edaspidi veelgi arvestatav partner nii küla, maakonna, kui riigi tasandil, sest projekti raames tehtavad muudatused ja kaardistatud kompetentsid tugevdavad meie kaasa rääkimise ja osalemise võimekust erinevates valdkondades.

Ülevaade toimunust

1. tegevusuund

10.oktoober. Võrgustiku I arengupäev, Jõulumäe Tervisespordikeskuses
02.detsember. Juhatuse kohtumine superviisoriga
11.detsember. Võrgustiku II arengupäev, Miila külas, Lääne- Virumaal
10. jaanuar 2016. Juhatuse kohtumine superviisoriga
Veebruar- Märts. juhatuse kohtumised maakonnaühenduste juhatustega
20. 03 Võrgustiku III kohtumine, Viljandis
21.05 Võrgustiku IV kohtumine, Läänemaal

2. tegevussuund

okt- nov. Pärnu Kolledzi uurimismeeskonnaga mõju analüüsi elluviimise ettevalmistamine.
10.detsember. Võrgustiku arengupäeva külade tasandi küsitlusvormi tutvustamine ja areutelu.
jaan- veebruar. Elektroonilse küsimustiku läbiviimine
20.03 Vahevaade võrgustiku arengupäeval
aprill- mai. Fookusgrupid partnerite ja maakonnahendustega
21.05 Kokkuvõte võrgustiku arengupäeval
juuni. Kirjaliku raporti valmimine.

Projekti olulisemad tulemused

– Valmis kodukandi tegveuste mõju analüüs
– Valiti 1 liikmeline palgaline juhatus
– Valiti 7 liikmeline nõukoda
– Võeti vastu uus põhikiri

Info:

Krista Habakukk
tel 555 33 990

 

Toimetaja: KRISTA HABAKUKK